Privacybeleid

Privacybeleid

Van der Steeg BV vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Van der Steeg BV, e-mailadres: info@vandersteegheiwerken.nl
d. Website: de website onder www.vandersteegheiwerken.nl

1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Van der Steeg BV de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Van der Steeg BV worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Van der Steeg BV

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Van der Steeg BV verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Van der Steeg BV heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Van der Steeg BV of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. Van der Steeg BV gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Van der Steeg BV heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.
2.3. Daarnaast kan Van der Steeg BV de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Van der Steeg BV die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Van der Steeg BV.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Van der Steeg BV expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Van der Steeg BV De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Van der Steeg BV verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. Van der Steeg BV zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Van der Steeg BV voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. Van der Steeg BV op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Van der Steeg BV is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen:
Van der Steeg BV
Schering 13
8281 JW Genemuiden
info@vandersteegheiwerken.nl

6.3. Van der Steeg BV zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Van der Steeg BV de gebruiker over deze kosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@vandersteegheiwerken.nl

7. Bewaartermijn

7.1. Van der Steeg BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Van der Steeg BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging

8.1. Van der Steeg BV heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Van der Steeg BV behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Van der Steeg BV adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 10 oktober 2018.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics

Van der Steeg BV gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Van der Steeg BV heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Van der Steeg BV deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.

Waarom Van der Steeg Heibedrijf

Wij bedienen heel Nederland

Alles in eigen beheer

Een scherpe prijs

Particulieren & bedrijven

Een Vrijblijvende offerte aanvragen

Vul uw gegevens in en vraag vrijblijvend een offerte aan